Ny afdeling af Sirius botilbud åbner på Midtsjælland i medio 2024

BOTILBUD TIL BORGERE MED AUTISME ELLER UDVIKLINGSHÆMNING

§§

Vi modtager borgere fra 17-85 år efter Servicelovens §§ 107 og 108 samt § 66 (17 årige). Vi tilbyder også § 85 støtte i eget hjem.  

Vores botilbud indrettet så beboeren kan få sin egen lejlighed og sit eget fællesområde som andre beboere ikke har adgang til. Beboeren kan også bo sammen med 1-2 andre i små bo miljøer. Herudover kan vi etablere fysiske rammer særligt tilpasset borgere i solist tilbud.

Autisme

Vi arbejder med specialiseret autisme pædagogik til borgere med diagnoser indenfor autismespektret.

Udviklingshæmning

Herunder mental retardering og hjerneskade.

Vores beboere bor så vidt muligt sammen med andre med samme funktionsalder. Vi har både ordinære og særligt tilrettelagte pladser.

Problemskabende adfærd og komplekse problemstillinger

Vi har erfaring i at arbejde med beboere med forskellige former for problemskabende adfærd eller med komplekse problemstillinger. Vi har erfaring med beboere som kan være udadreagerende, selvskadende eller med seksuelt krænkende adfærd. Det kan også være beboere med stereotyp, hyperaktiv, rastløs, eller impulsiv adfærd. Ofte er det også beboere som er stressbelastede og derfor har brug for et mere skærmet miljø. Generelt er vi gode til opgaver der kræver særlige fysiske og pædagogiske rammer og som kræver særlig viden og indsigt.

Misbrug og psykiatri

Selvom Sirius ikke er et decideret misbrugs-tilbud, er både alkohol og stofmisbrug almindelige problematikker i målgruppen og det er problemstillinger vi er vant til at arbejde med. Vi har mulighed for at lave en indsats efter Metodecentrets anbefalinger. Vi kan også gøre brug af det lokale misbrugscenter.

Ligeledes er psykiatriske diagnoser ofte en del af vores beboeres problematik. I tilfælde hvor der er behov for psykiatrisk behandling, udredning og medicinering har vi en samarbejdsaftale med et psykiatrisk hospital.

Domfældte udviklingshæmmede eller tilsynsdom

Vi er godkendt til at modtage domfældte udviklingshæmmede personer. Vi modtager personer med domstype 2-5 som er dømt til anbringelse i social boform samt personer der har en tilsynsdom. Vi er vant til at arbejde med reglerne omkring udgangsbekendtgørelsen, samt stå for udfærdigelse af beskrivelse/underretning til kommune/statsadvokat, samt brug af bistandsværge.

Seksualitet på godt og ondt

Vi har erfaring i at arbejde med beboere med seksuelt krænkende adfærd eller seksualiserende adfærd. Det kan f.eks. være beboere som blufærdighedskrænker andre. Eller som har udsat andre for et seksuelt overgreb eller selv er blevet udsat for samme. Det kan også være beboere med selvstimulerende adfærd. I tilfælde hvor vi ikke selv kan finde en løsning, arbejder vi sammen med 2 seksualvejledere som begge specialiserer sig i arbejdet handicappede og/eller borgere med udviklingshæmning.

Fysisk handicap, plejeopgaver og kommunikationsnedsættelse

Vi har pladser til borgere med mobilitetsnedsættelse, borgere i kørestol eller med gangbesvær. Vi har pladser til borgere med fysisk handicap, som er plejekrævende. Det kan også være borgere med kommunikationsnedsættelse, cerebral parese og epilepsi.

Målgruppe

Sirius modtager borgere fra 17-85 år efter Servicelovens §§ 107 og 108 samt § 66 stk. 1, nr. 6 (17 årige) og § 85 støtte i eget hjem.

Vi modtager borgere som er mentalt retarderede, med udviklingsforstyrrelser eller med andre kognitive vanskeligheder herunder hjerneskade. Vi har meget erfaring med at arbejde med problemskabende adfærd; som udad reagerende, selvskadende, selvstimulerende, seksuelt krænkende adfærd eller forskellige tvangshandlinger.