Ny afdeling af Sirius botilbud åbner på Midtsjælland i medio 2024

Sirius Botilbud

Velkommen til Sirius Botilbud – En del af Den Socialfaglige OrganisationSirius tilbyder botilbud og aktivitetstilbud til mennesker med autisme, mental retardering eller med andre kognitive vanskeligheder herunder hjerneskade (uden specialiseret genoptræning).

Herunder kan du læse mere om vores botilbud, samt hvad vi kan tilbyde vores beboere.

Botilbud til voksne med autisme, udviklingshæmning eller hjerneskade

Sirius laver særligt indrettede botilbud til borgere med autisme, udviklingshæmning eller hjerneskade (uden specialiseret genoptræning). De borgere vi modtager har ofte komplekse problemstillinger. Det er ofte borgere som har en form for problemskabende adfærd der gør, at de ikke kan rummes på et ordinært botilbud, men har behov for særlige pædagogiske og fysiske rammer. Vi har både ordinære og særligt tilrettelagte pladser.

Botilbud § 107 & 108

Vi tilbyder både pladser efter servicelovens § 108 længerevarende botilbud og § 107 midlertidigt botilbud. Herudover laver vi også § 85 tilbud, støtte i eget hjem, også i større projekter. Da vi modtager borgere fra 17 år er vi også godkendt efter servicelovens § 66. 

Her finder du oplysninger om Sirius på tilbudsportalen.

Mindre botilbud, satellitbolig eller enkeltmandsprojekt

Sirius er indrettet til at kunne modtage personer, der har en adfærd som gør, at de er svære at placere tæt sammen med andre beboere. Derfor har vi indrettet vores botilbud så vores beboeres kan bo sammen i mindre bo enheder. De kan også bo i en satellitbolig eller i et decideret enkeltmandsprojekt med mulighed for at til- og fravælge det sociale fællesskab.

Botilbud særligt tilpasset borgere med autisme

Sirius botilbud er målrettet voksne beboere (fra 17 år) med diagnoser indenfor autismeområdet. Det er ofte beboere med komplekse problemstillinger og tillægsdiagnoser. Det er ofte beboere, der på grund af deres autisme, har behov for særlige fysiske rammer og et miljø der understøtter at beboeren ikke stressbelastes.

Vores botilbud er indrettet så beboerne kan bo i et selvstændigt miljø, afskærmet fra andre beboere. Eller – hvis beboeren kan rumme det – i et overskueligt fælles miljø med 1-2 andre beboere. De fysiske rammer understøtter at beboeren ikke overstimuleres af forstyrrende sanseindtryk. Samtidig har beboeren mulighed for at til- og fravælge det sociale fællesskab med andre beboere.

Autisme pædagogik
Vores metode og tilgang er særligt tilpasset borgere med autisme. Vi arbejder med TEACCH, LA2 og afstemt pædagogik. Vores medarbejdere får en fælles faglig autisme forståelse.

Borgere med autisme kan være særdeles forskellige i deres funktionsniveau og behov. Hver borger med autisme er unik, og derfor er vores tilgang til den enkelte beboer også unik. Generelt er vi fokuseret på at inddrage beboeren på dennes præmisser. Vi fokuserer også på at skabe struktur og forudsigelighed omkring beboeren. Vores mål er altid at skabe størst mulig selvstændiggørelse af beboeren.

Udviklingshæmmede med problemskabende adfærd

Vi har særlige kompetencer og viden omkring at håndtere forskellige former for problemskabende adfærd. Vores metoder og rammer er indrettet til at vi kan håndtere beboere med forskellige former for udadreagerende, voldsom eller voldelig adfærd. 

Vi er ligeledes vant til at arbejde med problemer omkring seksualitet og seksualiserende adfærd. Vi arbejder sammen med en seksualvejleder, der er specialist i udviklingshæmmede.  

Vi har erfaring i at arbejde med forskellige former for selvskadende adfærd, herunder selvstimulerende adfærd og tvangshandlinger.

Problematikker omkring misbrug og psykiatriske diagnoser er ofte forekommende i målgruppen. Derfor har vi en samarbejdsaftale med et psykiatrisk hospital samt en misbrugsbehandler

Domfældte udviklingshæmmede

Vi er godkendt til at modtage domfældte udviklingshæmmede personer. Vi modtager personer med domstype 2-5 som er dømt til anbringelse i social boform samt personer, der har en tilsynsdom.

Vi er vant til at arbejde med reglerne omkring udgangsbekendtgørelsen, samt stå for udfærdigelse af beskrivelse/underretning til kommune/statsadvokat, samt brug af bistandsværge.