Botilbud

Velkommen til Sirius Botilbud – En del af Den Socialfaglige Organisation
Sirius tilbyder botilbud og aktivitetstilbud til mennesker med mental retardering, med udviklingsforstyrrelser eller med andre kognitive vanskeligheder herunder hjerneskade.

Herunder kan du læse mere om vores botilbud, samt hvad vi kan tilbyde vores beboere.

Botilbud til udviklingshæmmede, personer med hjerneskade eller udviklingsforstyrrelse

Sirius laver særligt tilrettede botilbud til borgere som er udviklingshæmmede eller mentalt retarderede. Det kan være borgere som har en udviklingsforstyrrelse som autisme. Det kan være borgere som har en medfødt eller erhvervet hjerneskade. Det er ofte borgere som har en så problemskabende adfærd at de ikke kan rummes på et ordinært botilbud, men har behov for særlige pædagogiske og fysiske rammer.

Botilbud § 107 & 108

Vi tilbyder både pladser efter servicelovens § 108 længerevarende botilbud og § 107 midlertidigt botilbud. Herudover laver vi også § 85 tilbud, støtte i eget hjem, også i større projekter. Da vi modtager borgere fra 17 år er vi også godkendt efter servicelovens § 66. 

Her finder du oplysninger om Sirius på tilbudsportalen.

Mindre botilbud, satellitbolig eller enkeltmandsprojekt

Sirius er indrettet til at vi kan modtage personer der har en adfærd der gør at de er svære at placere tæt sammen med andre beboere. Derfor har vi indrettet vores botilbud så vores beboeres kan bo sammen i mindre bo enheder. De kan også bo i en satellitbolig eller i et decideret enkeltmandsprojekt med mulighed for at til- og fravælge det sociale fællesskab.

Udviklingshæmmede med problemskabende adfærd

Vi har særlige kompetencer og viden omkring at håndtere forskellige former for problemskabende adfærd. Vores metoder og rammer er indrettet til at vi kan håndtere beboere med forskellige former for udad reagerende, voldsom eller voldelig adfærd. 

Vi er ligeledes vant til at arbejde med problemer omkring seksualitet og seksualiserende adfærd. Vi arbejder sammen med en seksualvejleder der er specialist i udviklingshæmmede.  

Vi har erfaring i at arbejde med forskellige former for selvskadende adfærd herunder selvstimulerende adfærd og tvangshandlinger. Problematikker omkring misbrug og psykiatriske diagnoser er ofte forekommende i målgruppen. Derfor har vi en samarbejdsaftale med et psykiatrisk hospital samt en misbrugsbehandler

Domfældte udviklingshæmmede

Vi er godkendt til at modtage domfældte udviklingshæmmede personer. Vi modtager personer med domstype 2-5 som er dømt til anbringelse i social boform samt personer der har en tilsynsdom. Vi er vant til at arbejde med reglerne omkring udgangsbekendtgørelsen, samt stå for udfærdigelse af beskrivelse/underretning til kommune/statsadvoka, samt brug af bistandsværge.