Botilbud for domfældte udviklingshæmmede

Udviklingshæmmede borgere, som er sigtet for personfarlig eller grov kriminalitet, vil ofte ikke være egnede til almindelig straf eller varetægtsfængsling på grund af deres mentale eller psykiske tilstand.

Herunder kan du læse mere om brug af bistandsværge, udgangsbekendtgørelsen samt de fem domstyper.

 

Bistandsværger for udviklingshæmmede borgere

Når en domfældt borger med udviklingshæmning er anbragt hos os, har denne ret til få en bistandsværge. Bistandsværgen spiller en vigtig rolle for den udviklingshæmmede borgers retsstilling i sin sag. Det er vigtigt for os at den dømte udviklingshæmmede borger der bor på Sirius kender sine rettigheder og har mulighed for at gøre brug af disse, og her er bistandsværgen et vigtigt redskab.

Bistandsværgen skal sørge for at holde sig underrettet om den dømte borgers tilstand og forhold samt sørge for, at dommen ikke opretholdes længere tid end nødvendigt. Bistandsværgen har adgang til oplysninger om den dømte borger der er nødvendige for at kunne vurdere om den dømte, fortsat skal have opretholdt sin domstype. Bistandsværgen spiller altså en vigtig rolle for, at den dømte udviklingshæmmede borger har mulighed for at kende til sine rettigheder og muligheder.

 

Udgangsbestemmelser for domfældte udviklingshæmmede

For domfældte udviklingshæmmede borgere er der fastsatte vilkår for den pågældende dømte borgers færden under udgang. Borgerens adgang til at forlade boformen afhænger af domstypen og vilkårene.

Udviklingshæmmede borgere med domstype 1, 2 eller 3, som er boende på bostedet, må ikke forlade stedet uden tilladelse. Ved domstype 4, hvor borgeren er dømt til anbringelse på et botilbud, er han eller hun ikke omfattet af reglerne i udgangsbekendtgørelsen.

Hvis den dømte udviklingshæmmede borger er tilladt udgang, gælder her forskellige bestemmelser alt efter hvilken domstype der gælder for borgeren. På Sirius fører vi protokol over udgangen for de domfældte udviklingshæmmede borgere, der er anbragt hos os og som er underlagt udgangsbekendtgørelsen. Her noterer vi, hvornår udgangen er givet samt tidspunktet for udgang og hjemkomst.

 

De fem domstyper for udviklingshæmmede

Udviklingshæmmede borgere, der har begået en forbrydelse, kan idømmes fem forskellige typer af domme.

Domstype 1
Domstype 1 lyder på en dom til anbringelse i sikret afdeling (aktuelt Kofoedsminde) for borgere med vidtgående psykiske handicap. Denne dom gives til borgere, der er særligt farlige og vurderes at være i nærliggende risiko for borgerfarlig adfærd.

Domstype 2
Domstype 2 er dom til anbringelse i institution for borgere med vidtgående psykiske handicap, således at domfældte efter bestemmelse fra kommunen kan overføres til sikret afdeling.
Har den udviklingshæmmede for eksempel begået røveri, voldtægt, vold eller anden borgerfarlig kriminalitet, og vurderes det, at den dømte har behov for konstant overvågning på grund af risiko for ny borgerfarlig kriminalitet, vil domstype 2 anvendes.

Domstype 3
Domstype 3, dom til anbringelse i institution for borgere med vidtgående psykiske handicap, anvendes for udviklingshæmmede borgere, hvor det efter udøvelse af borgerfarlig kriminalitet vurderes, at borgeren kræver konstant overvågning. Foranstaltningsdommen indebærer, at den udviklingshæmmede borger anbringes på en døgnbemandet social boform.

Domstype 4
Domstype 4 indebærer en dom om tilsyn af kommunen, således at domfældte efterkommer tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde, og således at tilsynsmuligheden kan træffe bestemmelse om anbringelse i institution for borgere med vidtgående psykiske handicap. Her er der ikke nødvendigvis et krav om anbringelse i en social boform, da tilsyn kan være tilstrækkeligt. Med dommen afholdes den udviklingshæmmede borger dog ikke fra at kunne blive anbragt i en social boform med døgndækning.

Domstype 5
Domstype 5, dom om tilsyn af kommunen, således at domfældte efterkommer tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde, anvendes, når social støtte i hverdagen skønnes nødvendig for den udviklingshæmmede borger.

Du kan læse mere om dommene og de kontekstbestemte længstetider på Socialstyrelsens hjemmeside.

På Sirius bosted har vi en solid teoretisk og praktisk erfaring med håndtering af udviklingshæmmede borgere. Handleplanerne udvikles på Sirius med omtanke for den enkelte borgers dom og omstændigheder, hvor det blandt andet kan være nødvendigt at indbefatte psykiatrisk eller sexologisk behandling, ligesom der også kan skulle tages hensyn til misbrugsbehandling eller andre omstændigheder.

botilbud til udviklingshæmmede